Farnost
Laškov

Menu:
Počítadlo

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

·        Současná pandemická opatření znamenají, že je možné, aby na veřejné bohoslužbě bylo 20 účastníků.

o   Možnost přijmout svaté přijímání je:

§  ve všední cca. půl hodiny po začátku mše sv.

§  v neděli cca. 45 minut po začátku mše sv.

o   Možnost vykonat svatou zpověď je:

§  ve všední půl hodiny před začátkem mše sv.

 

·        V sobotu bude v Laškově adorace od 16 do 22 hod. (vigilie „za počatý lidský život“: díkůvzdání Pánu za jeho Vtělení a prosba o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu). Kvůli současné situaci bude zapisování na adorační stráž prostřednictvím odkazu na webových stránkách farnosti. Od 17 do 18 hod. a od 20 do 21 hod. bude možnost přijmout svatou zpověď.

·        Na farních internetových stránkách je odkaz „Aktivita pro děti“. Vždy v  pondělí se objeví text o některém ze svatých, ve čtvrtek s tím související kvíz, který je možné do neděle vyplnit. Získané body se budou dětem sčítat a mohou se pak těšit na zajímavou odměnu.

 

·        Je také možnost poslechnout si pěknou pohádku na pokračování: vždy v 19 hod. Poprvé dnes. Odkaz najdete na farních internetových stránkách po kliknutí na „aktuální dění ve farnosti“.

·        Za současné situace neprobíhají sbírky na opravy a provoz kostela. Nabízí se možnost poslat finanční dar převodem na účet farnosti. Číslo účtu farnosti Laškov: 188943245/0300. Číslo účtu farnosti Přemyslovice: 188942787/0300. Číslo účtu farnosti Čechy: 190712067/0300.

 

Dušičkové odpustky

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je z důvodu pandemie Covid-19 letos možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad. Tedy kterýchkoli osm listopadových dní dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

·       v daný den

-        návštěva hřbitova,

-        modlitba za zesnulé,

-        modlitba na úmysl Svatého Otce,

-        vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,

-        svaté přijímání;

·       a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
O svůj život se musíme starat, ale dostáváme ho jen tak a zadarmo, stejně jako štěstí a lásku. A měli bychom za to svému Stvořiteli stále děkovat. (Jan Sokol)


Modlitba měsíce
Adventní modlitba

Přijď, Pane Ježíši,
ty, kterého národy očekávají,
a potěš nás svou blízkostí.
Přijď ty, lesku Boží nádhery,
ty, sílo a moudrosti Boží:
Proměň noc našeho života v den
a dej světlo našim očím.
(Podle sv. Bernarda z Clairvaux)

Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, Ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme Ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou Ti svěřujeme
naše zemřelé a prosíme,
abys je přijal do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen


Modlitba k Andělovi pokoje

Anděle pokoji,
zachraň mne v potřebě,
nauč jak sohlasit
se světem
a s sebou…
se slabostí,
s malostí,
s údolími stínu,
se spravedlivým hněvem,
s námahou odpuštění…
Prosím, chyť za rukáv,
hrnu se, abych splatil
stejnou minci,
přidal s nádavkem
ještě par třísek,
zlostí na roznícení,
ďáblu na oharek.
Snadněji mluvit: „Dobrem
je třeba překonávat zlo“,“
než hořčičné zrnko
ze všedního chleba
vylouskat, i když bolí,
nebo´t všechno „živě“…
Buď na moje rány
kojící olivou.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System