Menu:
Počítadlo

Novena k Božímu milosrdenství

Cesta k této stránce - Modlitby (4) / k Panu Ježíši (5) / Novena k Božímu milosrdenství

     Každý den se modlíme na jistý úmysl!

1. den  Za celé lidstvo, zvlášť za všechny hříšníky.
2. den  Za kněze, řeholníky a řeholnice.
3. den  Za křesťany - duše zbožné a věrné.
4. den  Za pohany a ty, kteří Ježíše ještě neznají.
5. den  Za ty, kteří porušili jednotu církve.
6. den  Za děti a duše pokorné a tiché.
7. den  Za ctitele Boží milosrdenství.
8. den  Za duše v očistci.
9. den  Za vlažné duše

 

Je velmi žádoucí začít novénu na Velký Pátek, ale může se vykonat kdykoliv během roku.

NIKDY NEZAPOMEŇ :
I kdyby duše byla jako rozkládající se mrtvola a kdyby lidsky vzato už nebylo pro ni vzkříšení, není to tak u Boha. Zázrak Božího milosrdenství vzkřísí duši v celé plnosti.

Pokud se modlíme novénu mezi Velkým pátkem a svátkem Božího milosrdenství, tak přidáváme ještě čtení, které je určeno podle pořadí dnů. Čteme vždy před první modlitbou –

 Věčný otče, obětuji Ti Tělo a Krev,..

 

První den

"Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře mého milosrdenství. Tím mě utěšíš v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší. "

 

            Modlitba:
            Nejmilosrdnější Ježíši, jemuž je vlastní slitovávat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na naše hříchy, ale na naši důvěru, kterou klademe v Tvou nekonečnou dobrotu, a přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít navěky. Prosíme Tě o to pro Tvou lásku, jež Tě pojí s Otcem a Duchem Svatým.        

Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo, které je uzavřeno v nejslitovnějším Ježíšově Srdci, a zvláště na ubohé hříšníky, a pro jeho bolestné utrpení nám prokaž své milosrdenství, aby všemohoucnost Tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen.

Druhý den

"Dnes mi přiveď duše kněží a duše řeholní a ponoř je do mého nezměrného milosrdenství. Ony mi daly sílu vydržet hořké utrpení, skrze ně, jako skrze řečiště, splývá na lidstvo mé milosrdenství...

 

Modlitba:

Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom uskutečňovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici, na duše kněží a na řeholní duše a uděl jim moc svého požehnání a pro city Srdce svého Syna, Srdce, v němž jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim sílu svého světla, aby mohli vést ostatní po cestách spásy, aby společně zpívali ke cti Tvého nevyčerpatelného milosrdenství na věčné věky. Amen.

 

                                    Třetí den

"Dnes mi přiveď všechny duše zbožné a věrné a ponoř je do moře mého milosrdenství. Tyto duše mě utěšovaly na křížové cestě, byly tou kapkou útěch v moři hořkosti."

 

Modlitba:

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem udílíš přehojně svých milostí z klenotnice svého milosrdenství, přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce a nepropouštěj nás z něj navěky, prosíme Tě o to pro nesmírnou lásku, jíž plane Tvé Srdce k nebeskému Otci.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako na dědictví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení jím uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby s celým zástupem andělů a svatých oslavovaly Tvé nesmírné milosrdenství na věčné věky. Amen.

Čtvrtý den

"Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří mě ještě neznají. I na ně jsem myslel ve svém hořkém utrpení a jejich následná horlivost potěšila mé Srdce. Ponoř je do moře mého milosrdenství."

 

Modlitba:

Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše pohanů, kteří Tě ještě neznají, nechť je osvítí paprsky Tvé milosti, aby i oni společně s námi oslavovali divy Tvého milosrdenství, a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího Srdce.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo Tě ještě neznají, které jsou uzavřeny v nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Přitáhni je do světla Evangelia. Tyto duše nevědí, jak velikým štěstím je Tebe milovat, učiň, aby í ony oslavovaly štědrost Tvého milosrdenství na věčné věky. Amen.

Pátý den

"Dnes mi přiveď duše heretiků a odpadlíků a ponoř je do moře mého milosrdenství. Hořkým utrpením drásali mé tělo i Srdce, to je mou církev. Když se vracejí k jednotě s církví, zahojují se mé rány, a tak zmírňují mé utrpení. "

 

Modlitba:

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobro samo, Ty neodpíráš světlo těm, kdo Tě prosí. Přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše heretiků a duše odpadlíků. Přitáhni je svým světlem k jednotě s církví a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího Srdce. Učiň, aby i oni oslavili štědrost Tvého milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše heretiků a odpadlíků, kteří promrhali Tvá dobra a zneužili Tvých milosti zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehleď na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na jeho hořké utrpení, které pro ně podstoupil, neboť i oni jsou uzavřeni v nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Učiň, ať také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na věčné věky. Amen.

Šestý den

"Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému Srdci. Ony mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral. Viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u mých oltářů. Na ně vylévám milosti plnými proudy. Moji milost je schopna přijmout pouze pokorná duše; pokorné duše mají mou důvěru. "

 

Modlitba:

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl - učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného Srdce, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše tiché a pokorné a duše malých děti. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení, jsou kyticí před Božím trůnem, jejich vůni vdechuje sám Bůh. Tyto duše mají stálý příbytek v Ježíšově nejslitovnějším Srdci a neustále zpívají píseň lásky a milosrdenství navěky.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou uzavřeny v příbytku nejslitovnějšího Srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají Tvému Synu, vůně těchto duší stoupá ze země až k Tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dobra, prosím Tě pro lásku a zalíbení, jaké máš v těchto duších, požehnej celému světu, aby všechny duše společně zpívaly ke cti Tvého milosrdenství na věčné věky. Amen.

Sedmý den

"Dnes mi přiveď duše, které obzvlášť uctívají a oslavují mé milosrdenství, a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s mým utrpením a nejhlouběji pronikly do mého ducha. Jsou živým odrazem mého slitovného Srdce. V budoucím životě budou tyto duše zářit zvláštním světlem. Žádná se nedostane do pekelného ohně, každou budu zvlášť bránit v hodinu její smrti. "

 

Modlitba:

Nejmilosrdnější Ježíši, jehož Srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše, které obzvlášť ctí a oslavují velikost Tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha v nejrůznějších trápeních a překážkách, jdou vpřed s důvěrou ve Tvé milosrdenství, tyto duše jsou sjednoceny s Ježíšem a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou přísně souzeny, ale ve chvíli skonu je obejme Tvé milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které oslavují a uctívají Tvou největší vlastnost, to je Tvé bezedné milosrdenství, které jsou skryty v nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Tyto duše jsou živým Evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutků a jejich duše, přeplněná veselím, zpívá píseň milosrdenství Nejvyššímu. Prosím Tě, Bože, prokaž jím své milosrdenství podle jejich naděje a důvěry v Tebe. Nechť se na nich naplní příslib Ježíše, který řekl: Duše, které budou uctívat mé nevyčerpatelné milosrdenství, já sám budu bránit v životě a zvláště v hodině smrti jako svou slávu. Amen.

Osmý den

"Dnes mi přiveď duše, které jsou v očistcovém vězení, a ponoř je do propasti mého milosrdenství, ať prameny mé krve ochladí jejich palčivost. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je v tvé moci přinést jim ulehčeni. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obětuj je za ně... Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy. "

Modlitba:

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku Tvého nejslitovnějšího Srdce duše z očistce, které Ti jsou velmi milé, které však musejí splácet dluh Tvé spravedlnosti, nechť proudy krve a vody, které vytryskly z Tvého Srdce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc Tvého milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, které jsou uzavřeny v Ježíšově nejslitovnějším Srdci. Prosím Tě, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna, a pro všechnu hořkost, jíž byla zaplavena jeho přesvatá duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem Tvé spravedlnosti, nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, Tvého nejmilejšího Syna, neboť my věříme, že Tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.

Devátý den

"Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraňují mé Srdce nejbolestněji. Největšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duši. Ony byly příčinou, že jsem řekl - Otče odejmi ode mě tento kalich, je-li to Tvá vůle. Poslední záchranou pro ně je utéci se do Tvého milosrdenství. "

 

Modlitba:

Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku Tvého nejslitovnějšího Srdce vlažné duše. Ať se tyto ledové duše, které se podobají mrtvolám a naplňují Tě takovým odporem, rozehřejí v ohni Tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství a přitáhni je do samé výhně své lásky a daruj jim svatou lásku, vždyť Ty můžeš všechno.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše vlažné, které jsou uzavřeny v Ježíšově nejslitovnějším Srdci. Otče milosrdenství, prosím Tě pro hořké utrpení Tvého Syna a pro jeho tři hodiny trvající umírání na kříži, dovol, aby také ony oslavovaly propast Tvého milosrdenství. Amen.

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pro dnešní den nebyla nalezena.

---Nezadáno---
Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, Ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme Ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou Ti svěřujeme
naše zemřelé a prosíme,
abys je přijal do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen

Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System