Menu:
Počítadlo

Novena k Michaelovi Archandělovi

Cesta k této stránce - Modlitby (4) / k Andělům (3) / Novena k Michaelovi Archandělovi

 

PRVNÍ DEN

Píseň

Modlitba:

Svatý Michaeli Archanděli, plný víry, pokory, vděčnosti a lásky, vzdálený od podrobení se našeptávání vzbouřeného Lucifera a všech padlých andělů, zmocnil ses zbytku nebeských zástupů k obhajobě Boží věci a získal úplné vítězství. Úpěnlivě tě prosíme, vypros nám milost odhalení veškerých nástrah a odrazení všech útoků satana, abychom je podle tvého příkladu překonali a jednou si zasloužili slavné místo, ze kterého oni byli svržení. Amen.

Otče náš…

Exorcismus Papeže Lea XIII.

Litanie ke sv. Michaelovi

Závěrečná píseň

 

 

DRUHÝ DEN

Píseň

Modlitba:

Svatý Michaeli Archanděli, jmenovaný Bohem ochráncem celého vyvoleného národa – podpíral jsi ho v nepřízních, rozptyloval pochybnosti a uspokojoval veškeré potřeby, - rozdělil jsi moře napůl, posílal z mraků déšť Manny a dostál vodu ze skal – prosíme tě, abys v každé potřebě osvěcoval, podpíral, bránil a podporoval naše duše, pomáhajíce překonat veškeré protivenství, s jakými se potkáváme na každém kroku na scestích tohoto světa. Prosíme, abychom se mohli dostat bezpečně do toho království pokoje a radostí, kterého pouhým stínem byla země zaslíbená Abrahamovi. Amen.

Otče náš…

Exorcismus Lea XIII.

Litanie ke sv. Michaelovi

Závěrečná píseň

 

 

TŘETÍ DEN

Píseň

Modlitba:

Svatý Michaeli Archanděli, jmenovaný ochráncem katolické Církve, zajistil jsi jí vítězství nad zaslepením nevěřících skrze nauku Apoštolů; nad krutostí tyranů, skrze vytrvalost jejích mučedníků; nad pokrytectvím heretiků skrze moudrost jejích doktorů, nad nepravostí tohoto světa skrze čistotu panen, svatost pontifikátu a zkrušenost kajícníků, braň jí ustavičně před nástrahami satana, chraň před zneuctěním nehodnými syny, aby se vždycky jevila jako jediná, svatá, katolická a všeobecná, a také abychom se drželi víry do konce našeho pozemského života. Amen.

Otče náš…

Exorcismus papeže Lea XIII.

Litanie ke sv. Michaelovi Archandělovi

Závěrečná píseň

ČTVRTÝ DEN

Píseň

Modlitba:

Svatý Michaeli Archanděli, který stojíš při oltářích, abys odnášel naše modlitby a oběti před věčný Majestát Boha, prosíme Tě, pomáhej nám ve všech zkouškách věrnosti křesťanství, abychom si uchovali vytrvalost, paměť a víru, které budou za tvou přímluvou obětované Bohu a přijaté Jím jako voňavé kadidlo. Amen.

Otče náš…

Exorcismus papeže Lea XIII.

Litanie ke sv. Michaelovi Archandělovi

Závěrečná píseň

 

 

 

PÁTÝ DEN

Píseň

Modlitba:

Svatý Michaeli Archanděli, u kterého nohou se sklání v pokoře největší důstojnosti tohoto světa, podívej se milostivým okem na naše srdce, ovládnuté vášněmi tohoto světa a zraněné tolika hříchy, vyjednej nám milost jejich překonání, abychom dosáhli nového života s Bohem a v Bohu. Amen.

Otče náš…

Exorcismus papeže Lea XIII.

Litanie ke sv. Michaelovi Archandělovi

Závěrečná píseň

 

 

 

ŠESTÝ DEN

Píseň

Modlitba:

Svatý Michaeli Archanděli, který jsi postrach satana, tebe nám poslal Bůh, abys nás chránil před jeho přepadeními. Prosíme tě, přidávej nám naději svou neobyčejnou přítomností, podporuj nás svou nepřekonatelnou silou, abychom dokázali překonat všechny nepřátele duše a těla. Dej, abychom díky tvé pomoci byli uchránění před hříchem a peklem, a celou věčnost budeme chválit tvou moc a dobrotu. Amen.

Otče náš…

Exorcismus papeže Lea XIII.

Litanie ke sv. Michaelovi Archandělovi

Závěrečná píseň

 

 

 

 

 

SEDMÝ DEN

Píseň

Modlitba:

Svatý Michaeli Archanděli, který sestupuješ do očistce plného trápení, abys osvobozoval duše vyvolených a přenášel je do věčného štěstí, prosíme tě, abychom skrze svatý a obětavý život, vyhnuli se očistcovým mukám. A jestliže z ohledu na jakékoliv hříchy a viny, anebo nedostatek pokání v tom životě, byli odkázání na snášení jich skrze nějakou dobu, přimlouvej se za nás u Boha, a přesvědč lidí na zemi, aby modlitbou umožňovali nám přechod do nebe, kde spolu s anděly a svatými, budeme před Bohem zpívat hymnus velebení. Amen.

Otče náš…

Exorcismus papeže Lea XIII.

Litanie ke sv. Michaelovi Archandělovi

Závěrečná píseň

 

 

OSMÝ DEN

Píseň

Modlitba:

Svatý Michaeli Archanděli, kterému je určené předpovědět poslední dobu na zemi, dej, aby mě Bůh ocenil dobrotivě a milostivě, po dřívějším potrestání za mé hříchy tak, aby mé tělo mohlo vstát z mrtvých vprostřed spravedlivých, a dostoupit blahoslavené a slavné nesmrtelnosti, a můj duch, aby se posiloval pohledem na Pána Ježíše, který je radostí a útěchou všech vyvolených. Amen.

Otče náš…

Exorcismus papeže Lea XIII.

Litanie ke sv. Michaelovi Archandělovi

Závěrečná píseň

 

 

DEVATÝ DEN

Píseň

Modlitba:

Svatý Michaeli Archanděli, ty ji správce celého lidstva a strážník Církve, přiveď do ovčince Ježíše Krista všechny ovce, které se ztratily, hříšníky a odpadlé od víry heretiky, aby všichni spojení v jedno, mohli věčně velebit Nejvyššího Boha. Uchovej celou svatou Církev, na cestě ke spáse, a papeže, biskupy a kněze chraň před veškerými nepřáteli duše a těla. Amen.

Otče náš…

Exorcismus papeže Lea XIII.

Litanie ke sv. Michaelovi Archandělovi

Závěrečná píseň

 

 

 

 

LITANIE KE SV. MICHAELI ARCHANDĚLU

 

Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison.

Kriste, uslyš nás, Kriste, vyslyš nás.

Bože, náš nebeský Otče, – smiluj se nad námi!

Bože, Synu Vykupiteli světa,

Bože, Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, Královno andělů – oroduj za nás!

Svatý Michaeli Archanděli,

Svatý Michaeli, kníže přeslavný,

Svatý Michaeli, udatný v boji,

Svatý Michaeli, vítězi nad satanem,

Svatý Michaeli, postrachu zlých duchů,

Svatý Michaeli, vůdce nebeských vojsk,

Svatý Michaeli, zvěstovateli Boží slávy,

Svatý Michaeli, radosti andělů,

Svatý Michaeli, záštito nebe,

Svatý Michaeli, jenž Nejvyššímu předkládáš naše prosby,

Svatý Michaeli, ochránce spravedlivých,

Svatý Michaeli, vyslanci Boha,

Svatý Michaeli, náš průvodce v modlitbě,

Svatý Michaeli, náš štíte v pokušení,

Svatý Michaeli, pevnosti lidu Božího,

Svatý Michaeli, strážce a patrone Církve,

Svatý Michaeli, dobrodinci slavících tě národů,

Svatý Michaeli, korouhevníku spásy,

Svatý Michaeli, anděle pokoje,

Svatý Michaeli, provázející duše do věčného světla,

Svatý Michaeli, náčelníku nebeských trůnů,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

P: Oroduj za nás, svatý Michaeli Archanděli.

L: Aby nám Kristus dal účast na svém milosrdenství.

P: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi sv. Michaela Archanděla učinil ochráncem Církve a strážcem ráje, uděl Církvi na jeho přímluvu pokoj a dej jí prospívat a nám dávej v tomto životě milosti a jednou i zakoušení věčné slávy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pokora je ctnost, která nám vrací odvahu a spolu s ní i realistické chápání toho, kým jsme a kým s milostí Boží být můžeme, takže pak znovu vyrážíme zlézat vrcholy. (P. Timothy Radcliffe OP)


Modlitba měsíce

Přijď mi s pomocí,
anděle moudrostí,
zachraň, když neklid
je hostem mého srdce,
když vlastní hloupost
učí mně pokoře,
a v koutech děsí
bezradností můry.
Přileť a posviť
na mou bídnou cestu,
ať vím, že bez Boha
nemůžu udělat nic
dobrého a smysluplného.
Přidej mi moudrostí,
neboť mám ji málo…

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System