Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Menu:
Počítadlo

Pobožnost I. sobot měsíce

Cesta k této stránce - Modlitby (4) / k Panně Marii (6) / Pobožnost I. sobot měsíce

Co slíbí nebe?

            Sedm roku po zakončení fátimských zjevení Matka Boží dovolila sestře Lucii zveřejnění obsahu druhé častí fátimského tajemství. Jejím předmětem byla pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Marie.

            10. prosince roku 1925 zjevila se Lucii Maria s Dítětem a ukázala jí trnem obklopené srdce. Dítě řeklo: „Měj soucit se Srdcem Tvé Nejsvětější Matky, obklopeným trny, kterými nevděční lidé je neustále zraňuji a není nikdo, kdo by skrze akt dostiučinění ty trny povytahoval.“ Maria řekla: „Má dcero, podívej na Mé srdce obklopené trny, kterými nevděční lidé skrze rouhání a nevděčnost je neustále zraňují. Aspoň ty se snaž nosit mi radost a oznámit mým jménem, že přijdu v hodinu smrti s milostmi, které jsou potřebné ke spáse k těm všem, kteří skrze pět měsíců v první soboty vykonají zpověď, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a skrze 15 minut rozjímání nad růžencovými tajemstvími budou mi dělat společenství v intenci dostiučinění.

 

Proč 5 sobot?

O jednom ze zjevení sestra Lucie píše: „Má dcero – řekl Ježíš – jde o pět druhů urážek, kterými se ubližuje Neposkvrněnému Srdci Marie:

1)      urážky proti Neposkvrněnému Početí,

2)      urážky proti Jejímu Panenství,

3)      urážky proti Jejímu Božskému Mateřství,

4)      urážky, které se snaží vštípit do srdce dětí lhostejnost, pohrdání a dokonce nenávist vůči Neposkvrněné Matce,

5)      rouhání, která zneuctívají Marii v Jejích svatých obrazech.“

 

Elementy pobožnosti:

 

1. Zpověď v první sobotu měsíce.

 

Doporučovaná je zpověď v první sobotu měsíce. Není to však podmínka platnosti této pobožnosti. Je možné se zúčastnit zpovědí i o několik dní dříve. Ke zpovědi je třeba však přistoupit s úmyslem dostiučinění za urážky vůči Neposkvrněnému Srdcí Marie. V následující soboty je možné přistoupit ke zpovědi v intenci dostiučinění za jednu z pěti urážek, o kterých říká Ježíš, nebo po každé dostiučinit za všechny urážky všeobecně. Je možné tuto intencí vzbudit během přípravy ke zpovědi nebo při samotném rozhřešení.

 

2. Svaté přijímání v první sobotu měsíce

 

Po přijetí svatého přijímání mělo by se vzbudit nahrazující intencí. Je možné se pomodlit tuto nebo podobnou modlitbu:

„Nejchvályhodnější Panno, Matko Boha a má Matko! Spojuji se s Tvým Synem a toužím dostiučinit Ti za hříchy tak četných lidí proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Přes vlastní chudobu a neschopnost chci udělat všechno, abych dostiučinil za ty urážky a rouhání. Toužím, Nejsvětější Matko, Tebe uctívat a celým srdcem milovat. Právě to čeká ode mne Bůh. A právě proto, že Tě miluji, udělám všechno, co je jen v mé moci, abys byla všemi uctívaná a milovaná.

Zase Ty, nejmilejší Matko, Záchrano hříšných, chtěj přijmout tento akt dostiučinění, který Ti skládám. Přijmi ho rovněž, jako akt dostiučinění za ty, kteří neví, co mluví a bezbožným způsobem zlořečí Ti. Vypros jim u Boha obrácení, aby kvůli udělené milosti ještě více se zdůraznila Tvá mateřská dobrota, moc a milosrdenství. Ať také oni se připojí k tomuto holdu a proslaví Tvou svatost a dobrotu, hlásajíce, že jsi požehnaná mezi ženami, Matkou Boha, jejíž Neposkvrněné Srdce neustává v citlivé lásce ke každému člověkovi. Amen.“

 

3. Nahrazující růženec

 

K platnosti pobožností prvních sobot měsíce stačí se pomodlit jednu část růžence, tedy 5 zvolených tajemství. Po každém desátku je třeba se pomodlit modlitbu Anděla z Fátimy – „Můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy…“

            Povzbuzuje se k modlitbě zvláštního růžence nahrazujícího urážky způsobené Neposkvrněnému Srdcí Marie. Modli se ho stejně jako obyčejný růženec, s tím, že v „Zdrávas Maria“ po slovech „…teď i v hodinu smrti naše. Amen.“ přidávají se níže uvedené výzvy, v každém tajemství jiné:

  1. Prosíme: Uchovej a rozmnož v nás víru ve Tvé Neposkvrněné Srdce!
  2. Prosíme: Uchovej a rozmnož v nás víru ve Tvé nepřetržené Panenství!
  3. Prosíme: Uchovej a rozmnož v nás víru ve Tvou skutečnou důstojnost Matky Boží!
  4. Prosíme: Uchovej a rozmnož v nás úctu a lásku k Tvým podobiznám!
  5. Prosíme: Rozpal ve všech srdcích oheň lásky a dokonalé pobožnosti k Tobě!

 

4. Patnáctiminutové rozjímání nad růžencovými tajemstvími.

 

Je to nejtěžší – a nejdůležitější – element pobožnosti. Ten, kdo přijme pozvání Marie k účasti na Jejím rozjímání, ten se stane účastníkem kontemplace obličeje Krista spolu s Nejsvětější Matkou!

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Bez Pána nejsme nic. Když chápeme, že potřebujeme být naprosto závislí na něm, mizí všechna soutěživost, honba za ziskem a svárlivost. Kéž nám Bůh dá tento pohled každý den.


Modlitba měsíce
Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.


Modlitba k Andělovi ticha

Přijď, anděle ticha,
přijď, kdy nikdo neslyší
a přisedni se ke mně.
Toužím už velice po Tvém dechu,
po Tvém úsměvu,
po tiché přítomnosti…
Přijď s jemností
a posaďme se v mlčení
bok po boku,
nic více není třeba.
Stačí kouskem nebe
zahalit kolena,
modlíce se k Pánu
bez jednoho slova:
prosit a děkovat,
prosit a děkovat,
prosit a děkovat.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System